13,00

in Gorgonzola-Sahne-Sauce

Gnocchi Gorgonzola

 13,00