12,50

in Gorgonzola-Sahne-Sauce

Gnocchi Gorgonzola

 12,50